Основа-Кафедра. Анализ. Обсуждение № 19. Автор: Ростислава
Лілія Фокс: на рецензію
Сейчас на сайте 2035 человек
Кто онлайн?
Популярное
Новые авторы
Присоединяйся
twitter
youtube
...

Автор: АП Творческие конкурсы
Тема: Свободная тема
Опубликовано: 2019-04-08 07:03:05
Автор не возражает против аналитического разбора и критики в рецензиях.

Голосование по тексту № 3. Зорро в дозорі

Прожиток, і гризня, і влада в Зграї – це ще далеко не все. Мета життя – пошук досконалості, а завдання кожного з нас – максимально наблизити його прояв в самому собі.

Простір – безмежність… Пустелі свавілля,
Маятник часу ледь тільки зайшов –
Проліском хвилі… Свідомість – вітрила!!!
Кадр двадцять п’ятий – зухвалий в скріншот.
Нова реальність – не все чорно-біле
Жовто-блакитне – вирує життя…
«Чайка» козацька Славутой бриніла,
В чайках – полеглих звучить каяття…
Невже довічно… Вітаймо Жар-Птицю –
Зорро в зеро, в алгоритмі Майдан.
Крапля по краплі здолає і крицю.
Чайка-Тризуб – тотем лицарям дан
На Україні-Русі споконвічне…
В сонячним сяйві калиновій гай,
Трель солов’їна до вибору кличе,
В тантру кохання… На крилах – встигай.

История cоздания стихотворения:

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС УПП «ЧАЙКА»
РЕГИСТРАЦИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ:
Текст 03 - 2019-03-21 15:24 - 41da79e1bfd5a78cb8903af31c63f857
Оценивание текста с 15.04.2019г. по 21.04.2019г. (включительно).

0
0


Понравилось произведение? Поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях:
Количество читателей: 193

Рецензии

Всего рецензий на это произведение: 9.
Голосование закончено.
2019-04-22 00:26:17
Маємо суміш слів, що належать до різних епох і культур – скриншот, «Чайка» козацька, Жар-Птиця, Зорро, Майдан, тотем, тантра... В деяких слів недосконала форма ( "Славутой", "дан" ), та сподобалися рядки "«Чайка» козацька Славутой бриніла, // В чайках – полеглих звучить каяття…" через різний зміст, вкладений у слово "чайка" (хоч якийсь зв'язок з темою конкурсу). Питання про прийменник "на" у словосполученні "На Україні-Русі" спірне: з одного боку, в офіційних документах зараз виключно "в"; з другого боку, у поетичній спадщині "на" представлено досить широко. Питання: чи маємо ми право вживати ту спадщину у своїх віршах, чи політика вище за все?

Ритмічна схема ( наголошений склад тут позначено символом "!", ненаголошений - "-", помилка ритму - "?" ).

01: 11 !-- !-- !-- !- . A: Про́стір – безме́жність… Пусте́лі сваві́лля,
02: 10 !-- !-- !-- ! . . b: Ма́ятник ча́су ледь ті́льки зайшо́в –
03: 11 !-- !-- !-- !- . C: Про́ліском хви́лі… Свідо́мість – вітри́ла!!!
04: 10 !!- !-- !-- ! . . d: Ка́др два́дцять п'я́тий – зухва́лий в скріншо́т.
05: 11 -?- !-- !!- !- . E: Нова́ реа́льність – не все́ чо́рно-бі́ле
06: 10 !-- !-- !-- ! . . f: Жо́вто-блаки́тне – виру́є життя́…
07: 11 !-- !-- !-- !- . A: «Ча́йка» коза́цька Славу́той брині́ла,
08: 10 !-- !-- !-- ! . . f: В ча́йках – поле́глих звучи́ть каяття́…
09: 11 -?- !-- !-- !- . G: Невже́ дові́чно… Віта́ймо Жар-Пти́цю –
10: 10 !-- !-- !-- ! . . h: Зо́рро в зеро́, в алгори́тмі Майда́н.
11: 11 !-- !-- !-- !- . G: Кра́пля по кра́плі здола́є і кри́цю.
12: 10 !-- !-! !-- ! . . h: Ча́йка-Тризу́б – тоте́м ли́царям да́н
13: 11 --- !-? --- !- . I: На Украї́ні-Ру́сі споконві́чне…
14: 10 !-- !-- !-- ! . . f: В со́нячним ся́йві кали́новій га́й,
15: 11 !-- !-- !-- !- . J : Тре́ль солов'ї́на до ви́бору кли́че,
16: 10 !-- !-- !-- ! . . f: В та́нтру коха́ння… На кри́лах – встига́й.

Маємо 4-стопний дактиль зі схемою римування AbAb (остання стопа у непарних рядках має два склади, у парних – один). З жіночих рим точна лише одна, з чоловічих – одна неточна. Три похибки ритму.


Оценки по стихотворению:
Ритм: 3
Размер: 5
Рифма: 3
Метафоричность и целостность образов: 3
Эмоциональное воздействие: 4
Глубина мысли и точность логики: 3
2019-04-17 02:54:26
Думка уривчаста, слабо структурована. "Невже" - збій дуже помітний.
Але незважаючи на попередню критику, задум вірша видався мені цікавим. Обрана цитата досить непроста. Автор намагався поглянути на реальне життя крізь призму прочитаного твору, довести на прикладах та підкріпити відчуттями, що любов і свобода - найвищі людські цінності. Вибір у вірші зовсім не політичний. Прикро, що не всі читачі це зрозуміли.
Тому раджу після конкурсу доопрацювати, зокрема, розділові знаки. Наприклад, якщо у р.5 після "чорно-біле" поставити крапку, а в наступному р.6 - прибрати тире, то отримаємо зовсім інше сприйняття.

Оценки по стихотворению:
Ритм: 4
Размер: 4
Рифма: 4
Метафоричность и целостность образов: 3
Эмоциональное воздействие: 4
Глубина мысли и точность логики: 4
2019-04-16 19:14:49
Ритм - 1:
Дубль оцінки за розмір.

Размер - 1:

11 г. !--!--!--!- Простір – безмежність… Пустелі свавілля,
10 г. !--!-!!--! Маятник часу ледь тільки зайшов –
11 г. !--!--!--!- Проліском хвилі… Свідомість – вітрила!!!
10 г. !!-!--!--! Кадр двадцять п’ятий – зухвалий в скриншот.
11 г. -!-!-!!--!- Нова реальність – не все чорно-біле (аримія, наголос "новА")
10 г. !--!--!--! Жовто-блакитне – вирує життя…
11 г. !--!--!--!- «Чайка» козацька Славутой бриніла,
10 г. !--!--!--! В чайках – полеглих звучить каяття…
11 г. -!-!--!-!!- Невже довічно… Вітаймо Жар-Птицю – (аритмія, наголос "невжЕ")
10 г. !--!--!--! Зорро в зеро, в алгоритмі Майдан.
11 г. !-!!--!-!!- Крапля по краплі здолає і крицю.
10 г. !--!-!!--! Чайка-Тризуб – тотем лицарям дан
11 г. !--!--!--!- На Україні-Русі споконвічне…
10 г. !--!--!--! В сонячним сяйві калиновій гай,
11 г. !--!-!!--!- Трель солов’їна до вибору кличе,
10 г. !--!-!!--! В тантру кохання… На крилах – встигай.

Базовий розмір: три стопи дактилю плюс стопа хорею. Тут автор міг отримати від мене 5 балів, але не перевіряв наголоси. Розмір не витриманий, текст неритмічний.

Рими - 1:
Частково точні, частково приблизні, частково відсутні взагалі.

Метафоричність та цілісність образів - 1:
Потік свідомості, набір слів. Яка там ще цілісність?

Эмоциональное воздействие - 1:
Чий це потік свідомості, здається, здогадуюсь, але це неважливо. Безграмотність тотальна, жахлива, без жодних надій на зміну ситуації. Нічого не перевірялось взагалі. Кривослів'я, сурогат на додачу. Розділовими знаками тут займатись не буду, надто багато буде писати про це. Тире, як водиться, в ролі затички дірок в реченнях. Я лише про дещо тут напишу, щоб якось НУЛЬ (вибачте, -20) цей обгрунтувати.
"Маятник часу ледь тільки зайшов –" - сонечко ти наше, маятничку... :-)))
"Нова реальність – не все чорно-біле" - наголос "новА". Прощавай, оцінко за розмір та ритм.
"«Чайка» козацька Славутой бриніла," - Славутой - сурогат.
"Невже довічно… Вітаймо Жар-Птицю –" - наголос "невжЕ", ще гвіздок в труну оцінки за розмір та ритм.
"Вітаймо Жар-Птицю" - сурогат.
"Крапля по краплі" - сурогат, крапля за краплею.
"Чайка-Тризуб – тотем лицарям дан" - даний, сурогат.
"На Україні-Русі споконвічне…" - це вже, як сказав би Лесь Подерев'яниський, повний звіздєць. Коли вже вивчить автор, що "в Україні"?
"В сонячним сяйві калиновій гай," - калиновий.
"скріншот" - скриншот.
"Русі" - в словнику кажуть, що наголос такий - "РУсі", але не врахую.

Глубина мысли и точность логики - 1:
Потік свідомості, набір слів.

Оценки по стихотворению:
Ритм: 1
Размер: 1
Рифма: 1
Метафоричность и целостность образов: 1
Эмоциональное воздействие: 1
Глубина мысли и точность логики: 1
2019-04-15 22:50:21
В 9 строке сбой ритма. Содержание напоминает винегрет. Рифма типа "зайшов" -"скріншот" ни в какие ворота. О словарных оборотах, где трель зовет к определению, лучше промолчу, а то будет жарко небу и земле.)
ритм-3
размер -3
рифма -2
метафоричность и целостность образов -2
Эмоциональное воздействие -1
Глубина мысли-1
2019-04-15 19:11:37
- В сонячним сяйві калиновій гай - треба -В сонячнім сяйві калиновий гай. - Зорро в зеро, в алгоритмі Майдан - сподобалося. - В чайках – полеглих звучить каяття (Чи тут дефіс, чи не треба тире). - Крапля по краплі здолає і крицю - банальність, є іще таке. Але вважаю, що автор тему розкрив.
Оценки по стихотворению:
Ритм: 5
Размер: 4
Рифма: 4
Метафоричность и целостность образов: 3
Эмоциональное воздействие: 4
Глубина мысли и точность логики: 4
2019-04-15 11:43:12
На городі бузина, а в києві дядько

Ритм: 4
Размер:5
Рифма: 5
Метафоричность и целостность образов: 3
Эмоциональное воздействие: 3
Глубина мысли и точность логики: 3
2019-04-15 11:29:05
Це точно.
2019-04-15 15:35:27
5-й рядок в слові "нОва" збій в наолосі. Правильно "новА"
9-й рядок читается "нЕвже"
12-й рядок читається "тОтем"
Мені не сподобалося, що філософську тему прив'язали до майдану та до виборів. І до чого тут ТАНТРА???
на мою НЕ експертну думку вірш не зовсім відповідає поданої темі. Мене було читати не цікаво. Прошу вибачення у автора за таку відвертість.

Оценки по стихотворению:
Ритм: 4
Размер: 5
Рифма: 5
Метафоричность и целостность образов: 3
Эмоциональное воздействие: 3
Глубина мысли и точность логики: 3
2019-04-15 11:19:22
Есть стереотипы.

Оценки по стихотворению:
Ритм: 5
Размер: 4
Рифма: 4
Метафоричность и целостность образов: 3
Эмоциональное воздействие: 4
Глубина мысли и точность логики: 4
2019-04-15 06:38:51

Оставлять рецензии могут только участники нашего проекта.


Регистрация


Рейтинг произведений


Вход для авторов
Забыли пароль?
В прямом эфире
В последней строке опечатка, нужно - относиться. Анатолий Викторович, Вы взвалили на плечи не подъёмный груз: Историю. У нас ведь прошлое не предсказуемо!
С историей дружу, держусь учтиво.
Она, ведь, может много рассказать.
Вот только жаль, что даже Муза - Клио
Не может наше прошлое понять. Всего самого лучшего, Ю.И.
Рецензия от: Литвинов Юрий
2020-01-23 20:21:33
Когда человекоподобное существо выдаёт вот такие похабные строки, как "автор" Носов, это сигнал о том, что в нашей жизни, рядом с нами живут злые бездушные демоны, которые смеются над Библией - Словом Божьим и над Непорочной Девой Марией, которая является Матерью - Иисуса Христа.
Рецензия от: Татьяна Иванова Юртина
2020-01-23 20:19:40
Жизненно . Рассказ об одиночестве простым понятным языком . Наталья , мне понравилось . Всех благ !
Рецензия от: Сергей Зырянов
2020-01-23 20:19:22
На форуме обсуждают
Елена Подгорная
Я вам сейчас америки открою.
Большинству не нужны перемены. Даже к лучшему не нужны. И новое им ничего не нужно, кроме может быть ре(...)
Рецензия от: Зрадонька
2020-01-23 20:19:50
Олександр Дедюхін

Вы можете себе представить суд над Маннергеймом в Финляндии, хотя он отдал часть территорий, но отстоял Независимость.

Вы може(...)
Рецензия от: Зрадонька
2020-01-23 20:19:11
Все авторские права на опубликованные произведения принадлежат их авторам и охраняются законами Украины. Использование и перепечатка произведений возможна только с разрешения их автора. При использовании материалов сайта активная ссылка на stihi.in.ua обязательна.