АНОНС конкурса "Ветер вольных вод"
/ АП Творческие конкурсы /
БОЛЬ ЗЕМЛИ
/ АП Текущий момент /
Сейчас на сайте 1874 человека
Кто онлайн?
Популярное
Новые авторы
Присоединяйся
twitter
youtube
Зануда

Автор: АП Рецензії
Тема: Свободная тема
Опубликовано: 2020-08-04 12:01:31
Автор не возражает против аналитического разбора и критики в рецензиях.

ОС-01, Валентина Гришко (завершено)

На Ваш розгляд пропонуються вірші Валентини Гришко. Прошу прочитати й оцінити – чи гідні вони прикрашати доробок авторів з основного складу УПП.
Оцінка має бути виставлена у кінці змістовного допису – просто "так" чи "ні" в залік не підуть.
Через неділю сподіваюся оголосити результат.

* * *

1. Ти боявся змін навколо...

Ти боявся змін навколо –
що там буде взагалі?
Як же пахла матіола...
Ночі влітку замалі.

Ти боявся но́вих вражень
в хибнім мареві зізнань,
зупинявся на пів-фразі
у пустелі нарікань.

Колихався місяць низько...
Без обіймів охолола.
Ти боявся бути близько.

Як же пахла матіола!

* * *

2. Заплутались стежинки у траві...

Заплутались стежинки у траві,
до річки добігаючи у спеку.
Такі собі доріжки степові:
вони з жагою бігли іздалеку,

припали до води й з натхненням п'ють,
а серпень розчиняється в повітрі...
Їм скоро осінь розфарбує путь
в різноманітні кольори палітри.

А там й зима засипле всі шляхи...
Вві сні стежки згадають літню спрагу,
коли співали радісні птахи,
до річки бігла дітлахів ватага.

Вела стежинка в поле та ліси,
звивалась поміж мальв та лободи,
минала з швидкоплинністю краси...

Обкутають  печаллю холоди.

* * *

3. Через келих дивлюся на сонце...

Через келих дивлюся на сонце,
відпиваючи серпень з лікером,
теплий промінь тримаю в долоньці,
пряний присмак в повітрі прозорім.

Насолода від кожної миті
у повільному виблиску літа,
в небі синьому, як оксамиті
з переливами ніжного світла.

Вечорами запалюю свічку,
муркотіння кота відчуваю,
домовик мій, за давньої звички,
молока теж від мене чекає.

Як закладку, я серпень у книжку
покладу між листами на пам'ять.
Місяць літа присів на доріжку
подивитись, як зіроньки манять.

* * *

Ритмічні схеми віршів (за колонками). Перша колонка – № рядка; друга – кількість складів; третя – власне схема ( "!" – наголошений склад, "-" – ненаголошений склад ); четверта – римування (приблизно; великі літери – жіноча рима, малі – чоловіча); п'ята – текст вірша з наголосами (для перевірки схеми).

       1. Ти боявся змін навколо...

01: 08 !- !- !- !- . . . . .A : Ти́ боя́вся змі́н навко́ло,
02: 07 !- !- -- ! . . . . . b : що́ там бу́де взагалі́?
03: 08 !- !- -- !- . . . . .C : Я́к же па́хла матіо́ла...
04: 07 !- !- -- ! . . . . . b : Но́чі влі́тку замалі́.

05: 08 !- !- !- !- . . . . .D : Ти́ боя́вся но́вих вра́жень
06: 07 !- !- -- ! . . . . . e : в хи́бнім ма́реві зізна́нь,
07: 08 -- !- -! !- . . . . .F : зупиня́вся на пі́в фра́зі
08: 07 -- !- -- ! . . . . . e : у пусте́лі наріка́нь.

09: 08 -- !- !- !- . . . . .G : Колиха́вся мі́сяць ни́зько,
10: 08 -- !- -- !- . . . . .C : без обі́ймів охоло́ла,
11: 08 !- !- !- !- . . . . .G : ти́ боя́вся бу́ти бли́зько.

12: 08 !- !- -- !- . . . . .C : Я́к же па́хла матіо́ла...

       2. Заплутались стежинки у траві...

01: 10 -! -- -! -- -! . . . . . .a : Заплу́тались стежи́нки у траві́,
02: 11 -! -- -! -- -!- . . . . . B : до рі́чки добіга́ючи у спе́ку.
03: 10 -! -! -! -- -! . . . . . .a : Такі́ собі́ дорі́жки степові́:
04: 11 -! -! -! -- -!- . . . . . B : вони́ з жаго́ю бі́гли іздале́ку,

05: 10 -! -- -! -! -! . . . . . . c : припа́ли до води́ й з натхне́нням п'ю́ть,
06: 11 -! -- -! -- -!- . . . . . D : а се́рпень розчиня́ється в пові́трі...
07: 10 -! -! -- -! -! . . . . . . c : Їм ско́ро о́сінь розфарбу́є пу́ть
08: 11 -- -! -- -! -!- . . . . . D : в різномані́тні кольори́ палі́три.

09: 10 -! -! -! -! -! . . . . . .e : А та́м й зима́ заси́пле всі́ шляхи́...
10: 11 -! -! -! -! -!- . . . . . F : Вві сні́ стежки́ згада́ють лі́тню спра́гу,
11: 10 -! -! -! -- -! . . . . . .e : коли́ співа́ли ра́дісні птахи́,
12: 11 -! -! -- -! -!- . . . . . G : до рі́чки бі́гла дітлахі́в вата́га.

13: 10 -! -! -! -! -! . . . . . .e : Вела́ стежи́нка в по́ле та́ ліси́,
14: 10 -! -! -! -- -! . . . . . .e : звива́лась по́між ма́льв та лободи́,
15: 10 -! -- -! -- -! . . . . . .e : мина́ла з швидкопли́нністю краси́...

16: 10 -! -- -! -- -! . . . . . .e : Обку́тають печа́ллю холоди́.

      3. Через келих дивлюся на сонце...

01: 10 !-! --! --!- . . . . . A : Че́рез ке́лих дивлю́ся на со́нце,
02: 10 --! --! --!- . . . . . B : відпива́ючи се́рпень з ліке́ром,
03: 10 !-! --! --!- . . . . . A : те́плий про́мінь трима́ю в доло́ньці,
04: 10 !-! --! --!- . . . . . C : пря́ний при́смак в пові́трі прозо́рім.

05: 10 --! --! --!- . . . . . D : Насоло́да від ко́жної ми́ті
06: 10 --! --! --!- . . . . . E : у пові́льному ви́блиску лі́та,
07: 10 !-! --! --!- . . . . . D : в не́бі си́ньому, я́к оксами́ті
08: 10 --! --! --!- . . . . . F : з перели́вами ні́жного сві́тла.

09: 10 --! --! --!- . . . . . G : Вечора́ми запа́люю сві́чку,
10: 10 --! --! --!- . . . . . H : муркоті́ння кота́ відчува́ю,
11: 10 --! !-! --!- . . . . . .I : домови́к мі́й, за да́вньої зви́чки,
12: 10 --! !-! --!- . . . . . .J : молока́ те́ж від ме́не чека́є.

13: 10 !-! --! --!- . . . . . K : Я́к закла́дку, я се́рпень у кни́жку
14: 10 --! --! --!- . . . . . L : покладу́ між листа́ми на па́м'ять.
15: 10 !-! --! --!- . . . . . M : Мі́сяць лі́та присі́в на дорі́жку
16: 10 --! --! --!- . . . . . N : подиви́тись, як зі́роньки ма́нять.

История cоздания стихотворения:

5
0


Понравилось произведение? Поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях:
Количество читателей: 391

Рецензии

Всего рецензий на это произведение: 21.
Я за основний.
2020-08-07 12:07:01
Шановні колеги, друзі поети! Щиро вдячна всім, хто підтримував мене та давав рекомендації стосовно техніки віршування. Я пам'ятаю, яка я прийшла на Портал, з образами та римами, не розуміючи, що таке розмір та ритм. Ви навчили мене слухати свої вірші. Особлива подяка Ларисі Гараган за її небайдужість, віру в мене та постійну опіку. Вдячна всім хто написав приємні рецензії в обговоренні на переведення до основного складу. Бути з вами поряд для мене велика честь. Впевнена в тому, що поезії потрібно навчатися усе життя. Всім творчого натхнення. З повагою.
2020-08-06 22:49:29
В основний склад.
2020-08-06 20:25:44
Можна поздоровляти: Валентину Гришко переведено у основний склад авторів УПП.
2020-08-06 19:33:55
ВІТАЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2020-08-06 19:36:43
Давно треба було зрлбити. Вітаю Валентину!
2020-08-06 20:04:12
2020-08-06 20:10:45
Вітаю, шановна пані Валентино!
2020-08-06 20:31:07
Вітаю!
2020-08-06 20:33:26
Вітаю!
2020-08-07 08:04:46
Коли вже наші " критики" перестануть вводити авторів воману? Крім наголосу орфографії існує поетичний наголос, який насправді має першочергове значення, а не якісь там "теорії "від лукавого. Валентинко, вибачай мою неуважність. Я думала, що ти в ОС.
Ви чуєте як промовляє її українське серце? У нас на Харківщині дуже багато гарних поетів, бо край наш такий.)))
Основний склад.
2020-08-06 00:26:46
Шановна Райка, при чому тут критики? Немає ніяких інших наголосів, окрім вірноорфографічних, які існують в українській мові і вірний наголос на слова, це є незмінні правила мови. Є слова з подвійним наголосом, які ми можемо використовувати так, як того вимагає ритміка вірша. Я не заперечую те, що в багатьох українських піснях змінюється наголос при співі і йде перенос на інший склад бо так вимагає мелодія і її ритм. Є в Вікіпедії чітке пояснення того, що і як стосовно наголосу у словах, а також я вчора після вашого відгуку знайшла одну цікаву статтю - http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine41-9.pdf - раджу усім прочитати! PS - особисто в мене є також проблема з вірним наголосом в деяких словах. Чому так? - Тому, що тут де я живу, є особливий діалект при спілкуванні і звісно розмовна мова закладається у пам*ять, але ж є Літературна Українська мова і в ній вказано у правилах, як потрібно вірно наголошувати слова. Не кожен з нас при написанні віршів думає про вірний наголос у словах опираючись на літературну мову. Звісно при написанні вірші ми маємо перевіряти наголос для того, щоби при читанні була ідеальна ритміка, але ми не завжди це робимо. Навіть я коли сумніваюсь, чи вірно, чи ні? Шукаю інформацію для того, щоби потім автор знавець, філолог, вчитель ітп. не сказали про те, що я вимовляю з невірним наголосом слова. Тут на УПП є багато авторів, які ігнорують вірний наголос і кладуть його там, де заманеться лише для того, щоби витримати ритмічність... Отже - нам треба бути усім уважними і прислуховуватись до знавців, тих хто має освіту філолога. Особисто я дуже вдячна усім знавцям, які мені підказали де треба було перефразувати так, щоби слово мало вірний наголос там, де він незмінний. А те, що АП зробив вірну схему ритмічності і показав як виглядає віршований розмір ітп. За це йому треба усім сказати - Спасибі! Коли Ви прочитаєте статтю за посиланням Ви зрозумієте, що немає "поетичного" наголосу! А є лише незмінний, або подвійний у деяких словах згідно Правил Української літературної мови.
2020-08-06 12:57:00
Дякую за "влаз", та всі статті давно прочитані. Якби не було поетичного наголосу, то будь-який рядок з відомого вірша читався б дуже чудно. Давно відомо, що всі літературні критики вважають, що справжню поезію можна взнати тільки на слух. Не знаєте чому, шановна?
2020-08-06 16:46:58
Справжня поезія має багато компонентів! - Мелодійність-ритм, цікава тема, яка описана метафорично-образно, чуттєво і проникливо, тема має бути цікавою для непересічного читача, Мова - мова має бути літературною з вірними наголосами у словах! Не затерті рими, гарний віршований розмір і поетична форма ідеальна. Ось це основне те, що відрізняє справжню Поезію, від віршів на будь яку тему! Чули про таке?
2020-08-06 18:59:01
І ще хочу додати те, на що критики-судді звертають увагу, коли оцінюють наприклад Конкурсний вірш - Техніка (грамотність, рима, ритм);- Зміст і глибина розкриття теми; - Художня виразність (образи, стежки, лексика); І лише після всього - особисте враження! Це не я придумала... це є вимоги до вірша, який претендує на поезію! Усе мною озвучене, це лише корисна інформація для багатьох авторів, які оцінюють лише одне - власне враження і на інше не звертають уваги тому, що - не обізнані - нажаль.
2020-08-06 19:13:01
А ми тут говорили про техніку? До чого це? Навіщо тут писати про те, що не обговорюється?
2020-08-06 20:02:48
Вибачте, що втручаюся... "{...}справжню поезію можна взнати тільки на слух. Не знаєте чому{...}?"
Тому, що тільки читаючи в голос (хоча б подумки), можна почути наголос, ритміку мови. В писемній чи друкованій мові його немає. І ось тут є декілька підходів. Один каже: слід керуватися орфоепічними словниками, писати вірші літературною мовою (хоча й трошки розширеною в порівнянні з мовою офіційних документів). Інший каже: на теренах України тих діалектів стільки, що, як не скажеш, все вірно буде. От багато хто й не заморочується літературністю мови й наголосів (особливо піснярі).

Можливо, ви звернули увагу на малюнок до оголошення про основний склад. Це – обкладинка до однієї з казок Гофмана, де, поміж іншим, розповідається про традицію: підмайстер робить зразкову бочку, виставляє її на суд майстрів і тільки після схвалення вважається майстром. От ці вірші і є тими "зразковими бочками", що мають відповідати суворим вимогам. Поза іспитом вірші можуть бути як завгодно химерними: якщо верлібр вважають віршами, то все, що між ним та класичною силабо-тонікою, теж вірші, є простір для експериментів. Хоча особисто мені більш до смаку силабо-тоніка


2020-08-06 21:31:56
2020-08-07 17:18:16
Райка, ваше браво підтверджує те, про що я говорила, що підтримав АП в своєму відгуку! Текхнічна складова вірша - це вірний наголос у словах, від якого залежить ідеальна мелодика-ритмічність, яка вказує при прочитанні вірша на Віршований розмір, який був використаний автором у своєму творі і це є головна складова Поетичної форми, яка - дуже важлива в будь якому творі, якщо мова йде про Класичну поезію і звісно тематика ітп. Те, що має бути і сприймається на слух і серцем читачем, який читає на одному подиху вірш От і До фінального рядка!
2020-08-07 17:39:57
Чудовий автор з чудовими творами і хоризматичною суттю - основа!
Шодо цих творів - трохи випала рима - "ліке́ром, прозорім" . але тільки тому, що всі інші майже бездоганні.
2020-08-05 19:18:55
Статичность стихосложения проблема не только Валентины.
В остальном со всеми согласен
2020-08-05 17:26:29
Валентина - талантливая поэтесса. Основа!
2020-08-05 15:49:59
Знакома с творчеством Валентины... Талантливо пишет. За основу!
2020-08-05 11:00:50
В основной!
2020-08-05 07:53:40
Я не буду писать о правильности "ямбов"и "хореев" - это дело "критиков", а мне, просто, не интересно...
Но мне интересно читать стихи написанные Валентиной Гришко - потому-что это стихи, а не "нечто с претензией". Даже если есть мелкие огрехи, они исправимы - мы все учимся каждый день (если хотим!).
За Основной Состав!
2020-08-05 06:49:30
Стихотворения понравились! Размер и ритм во всех представленных стихах - выдержаны. Рифмы хорошие. Тексты образные и поэтичные.
ОСНОВА.
2020-08-04 18:13:12
Однозначно за основний склад, вірші варті уваги - образні,щирі,
завжди читаю цього автора з насолодою, рядки настільки
заворожуть, що хочеться перечитувати по декілька разів!
2020-08-04 16:45:09
У Валентини душевнi, щирi вiршi, читаю iз задоволенням. Основа, безперечно!
2020-08-04 16:08:16
Вважаю, що Валентинi час переходити до основи.
2020-08-04 16:02:01
Странно... я думал, этот автор давно в основном...
Хорошие стихи. Добрые. С хорошим ритмом. С правильной жизненной целью. С тем, чем радует мир женская душа. В основном составе попадаются такие «поэтические трупы», что даже стыдно за «кафедру» для Вали...
Может, ей просто не важно пребывание в таком «основном составе»?..:)
2020-08-04 15:45:13
2020-08-06 21:41:15
Безумовно Валентина Гришко гідна бути в основному складі і радувати нас своєю поетичною творчістю.
2020-08-04 15:28:20
Коли вперше познайомився з творчістю Валентини (це був 2020 рік, бо сам зареєструвався у цьому році), навіть не міг подумати, що автор таких гарних рядків, прекрасної поезії та прози знаходиться на кафедрі, бо рівень високий і перевершує деяких авторів з основного складу. Вірші наповнені любов'ю до природи, глибиною думки, образністю, метафоричністю. Роботи Валентини неодноразово довели у батлах, що вони заслуговують на високу оцінку, тому прохання перевесли Валентину Гришко до основного складу!!!
2020-08-04 13:50:54
Дуже люблю читати вірші пані Валентини. В її віршах є те, чого більшості дуже грамотним технічно поетам не вистачає. В них краса, в них небайдужість. Читаєш вірш і бачиш гарну картину. Про її вірші не можна сказати, що вони "ні про що".
Чудові ліричні замальовки. І що для мене головне - це українська авторка.
На сайті дуже мало українських віршів.
І те, що вірші Валентини впевнено отримують перемоги у батлах, говорить, що авторка має буде в основному складі.
Основа!👍🌹
2020-08-04 13:36:57
2020-08-04 20:58:59
Я уже писал рецензии на эти стихи, и они были позитивными, и в адрес АП о том, что Валентина вполне соответствует переводу по уровню и качеству стихов. То, что, как вижу из "разбора полётов", есть проблемы с ударностью, так у кого их нет, может у избранных... Стихи мне понравились, поэтому считаю перевод Валентины Гришко обоснованным!
2020-08-04 13:09:55
Юрий, спасибо за отзыв.
Если не трудно, поясните, пожалуйста, что именно Вы считаете "проблемами с ударностью".
2020-08-04 16:36:24
Я имел в виду отклонения, например, в ст.№1, стр. 7-10, от размера хорея, ударения в начале строк не соответствуют размеру...Теорией не владею, может сформулировать можно было корректней, но суть, думаю, понятна.
2020-08-04 16:51:57
Уважаемый Юрий, по поводу стихотворного размера Хорей в 1 стихотворении - Там всё ОК с ударениями и размером потому, что Хорей, это единственный стихотворный размер в котором допускается пропуск ударений по правилам Техники стихосложения. Ну например: -
"що́ там бу́де взагалі́?" - ЩО, тАм - фактично мають наголос, але в "там" йде пропуск наголосу тому, що це Хорей. Головне, щоби в рядку була однакова кількість стоп, яка показує вірний віршований розмір і це є наглядна поетична форма, яка може бути класичною ідеальною, або ні. Звісно по схемі ідеального ритму Хорей має бути таким ! - ! - ! - ! - 1-3-5-7 итп. склад, які мають наголос. У реченні повинно бути однакова кількість наголошених слів 3, це трьох стопний, 4 це чотиристопний Хорей ітп.

2020-08-04 17:34:48
Таня!Я же написал, что теории не знаю, из размеров знаю только ямб благодаря Ильфу, Петрову и Лоханкину и, вроде, хорей, и то, потому, что он, как ямб, только наоборот...Какими размерами сам пишу, не знаю, меня это не интересует, также, как и то, есть у Вали отклонения от размера, или нет...На мой взгляд, её стихи хорошие и, есть, или нет отклонения, они не заметны для такого неискушённого читателя, как я и многих на портале...
2020-08-04 17:48:34
Юра, я внимательно прочитала Ваш ответ АП. Просто хотела немного пояснить... У Вас есть врождённое чувство ритма и поэтому сочинения пишутся легко на внутреннем ощущении. Я знаю очень много авторов, которые пишут хорошие стихи и по смыслу и по форме, и авторы очень хорошо ощущают ритмичность и размер. Это называется - Талант, который есть у человека. Мы в своей юности слушали в основном хорошие лирические песни и поэтому есть ощущение ритма. А современные молодые авторы 16 - 30 лет слушают не всегда качественную музыку, которую даже при желании не могут после многих прослушиваний пропеть, то есть повторить без слов мелодию обычным (на-на-ла-ла) даже я не могу повторить те мелодии, которые слушают подростки. Наверное поэтому у молодых авторов в основном нет ощущения верного ритма-мелодии.Я всегда смотрю по возможности на возраст автора и мне сразу всё ясно... почему - не получается?
2020-08-04 20:26:22
Завжди з насолодою вчитуюсь у рядкі Валентини.
Її лірика - як той серпень з лікером зеленим Шатрезом,
як медові соти сповненні духмяних порівнянь...
ОСНОВА!
2020-08-04 13:04:05

Оставлять рецензии могут только участники нашего проекта.


Регистрация


Рейтинг произведений


Вход для авторов
Забыли пароль?
В прямом эфире
Да здравствуют "глупцы",
Грудь рвущие, как Данко -
Безумные бойцы
С мошеннической шайкой!
Рецензия от: Сергей Носов
2020-09-26 04:25:55
Замечательное творение,Жанетточка!
Рецензия от: Георгий Головко
2020-09-26 04:16:32
Супер!
Рецензия от: Георгий Головко
2020-09-26 04:13:35
На форуме обсуждают
Юрий Бутусов
Двое харьковских курсантов сумели спастись - выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев . Оба пострадавших в больнице,(...)
Рецензия от: Радонька
2020-09-26 03:48:13
Під Чугуєвом розбився військово-транспортний літак Ан-26 Збройних Сил України.

Авіакатастрофа сталася при заході на посадку. Про це повідомляє Кома(...)
Рецензия от: Радонька
2020-09-26 03:47:42
Все авторские права на опубликованные произведения принадлежат их авторам и охраняются законами Украины. Использование и перепечатка произведений возможна только с разрешения их автора. При использовании материалов сайта активная ссылка на stihi.in.ua обязательна.