АНОНС конкурса "Ветер вольных вод"
/ АП Творческие конкурсы /
БОЛЬ ЗЕМЛИ
/ АП Текущий момент /
Сейчас на сайте 1844 человека
Кто онлайн?
Популярное
Новые авторы
Присоединяйся
twitter
youtube
Зануда

Автор: АП Рецензії
Тема: Свободная тема
Опубликовано: 2020-08-10 00:12:57
Автор не возражает против аналитического разбора и критики в рецензиях.

ОС-03, Смирнов Николя (завершено)

На Ваш розгляд пропонуються вірші, що написав Смирнов Николя. Прошу прочитати й оцінити – чи гідні вони прикрашати доробок авторів з основного складу УПП.
Оцінка має бути виставлена у кінці змістовного допису – просто "так" чи "ні" в залік не підуть.
Через неділю сподіваюся оголосити результат.

* * *

1. Нас Київ щовесни в живих свічках стрічає

Нас Київ щовесни в живих свічках стрічає,
Найстарший із синів премудрого Дніпра.
Каштанів аромат він щедро розливає.
Розсіювать парфум цей віковім вітрам.

Киянин ти, чи гість – тобі вже пощастило
Відчути те, про що знайти не можеш слів.
Така від почуття надходить дивна сила,
Що Києвом ти раз й назавжди захворів.

Тепер про нього лиш і думаєш, і мрієш –
Софії куполи, Патона знаний міст.
І вже без нього ти прожити не зумієш...
Ти, Києве святий – колиска наших міст.

* * *

2. Коли конвалії заполонили травень

Коли конвалії заполонили травень,
А гаєм соловейко розливав пісні,
Коли від оксамиту забриніли трави,
Знов ти з'явилася мені у віщим сні.

Була ти знову недосяжно-загадкова,
А я, як завше, нерішуче-мовчазний.
Та ти ж з'явилася мені невипадково?!
Неначе натяк – шанс єдиний, помічний.

У долі, вірю, є задуманий свій розклад,
Його змінити неймовірно взагалі.
Та віщий сон, де ти, на це змінив мій погляд
І відродити наше все я заволів.

Коли конвалії заполонили травень,
А гаєм соловейко розливав пісні,
Коли від оксамиту забриніли трави,
Мені ти недарма з'явилася у сні.

* * *

3. Усе заполонила сюрреальнiсть!

Сніжинки в танку лагідно-тендітні.
Дарує щиро їх зимовий вечір,
Щоб нам збувались мрії заповітні
Та дивовижні новорічні речі.

Усе заполонила сюрреальність,
Навколо все накрила загадковість...
Сніжинок вальс, морозу музикальність
Дарують новорічну всім казковість!

* * *

Ритмічні схеми віршів (за колонками). Перша колонка – № рядка; друга – кількість складів; третя – власне схема ( "!" – наголошений склад, "-" – ненаголошений склад ); четверта – римування (приблизно; великі літери – жіноча рима, малі – чоловіча); п'ята – текст вірша з наголосами (для перевірки схеми).

       1. Нас Київ щовесни в живих свічках стрічає.

01: 13 -! -- -! -! -! -!- . . . . . A : Нас Ки́їв щовесни́ в живи́х свічка́х стріча́є,
02: 12 -! -- -! -! -- -! . . . . . .b : Найста́рший із сині́в прему́дрого Дніпра́.
03: 13 -! -- -! -! -- -!- . . . . . A : Кашта́нів арома́т він ще́дро розлива́є.
04: 12 -! -- -! -- -! -! . . . . . .c : Розсі́ювать парфу́м цей вікові́м вітра́м.

05: 13 -! -! -! -! -- -!- . . . . . D : Кия́нин ти́, чи гі́сть – тобі́ вже пощасти́ло
06: 12 -! -! -! -! -! -! . . . . . .e : Відчу́ти те́, про що́ знайти́ не мо́жеш слі́в.
07: 13 -! -- -! -! -! -!- . . . . . F : Така́ від почуття́ надхо́дить ди́вна си́ла,
08: 12 -! -- -! -! -- -! . . . . . .e : Що Ки́євом ти ра́з й наза́вжди захворі́в.

09: 13 -! -! -- -! -- -!- . . . . . G : Тепе́р про ньо́го лиш і ду́маєш, і мрі́єш –
10: 12 -! -! -- -! -! -! . . . . . .h : Софі́ї ку́поли, Пато́на зна́ний мі́ст.
11: 13 -! -! -! -! -- -!- . . . . . G : І вже́ без ньо́го ти́ прожи́ти не зумі́єш...
12: 12 -! -- -! -! -! -! . . . . . .h : Ти, Ки́єве святи́й – коли́ска на́ших мі́ст.

       2. Коли конвалії заполонили травень

01: 13 -! -! -- -- -! -!- . . . . . A : Коли́ конва́лії заполони́ли тра́вень,
02: 12 -! -- -! -- -! -! . . . . . .b : А га́єм солове́йко розлива́в пісні́,
03: 13 -! -- -! -- -! -!- . . . . . C : Коли́ від оксами́ту забрині́ли тра́ви,
04: 12 -! -! -- -! -! -! . . . . . .b : Знов ти́ з'яви́лася мені́ у ві́щим сні́.

05: 13 -! -! -- -! -- -!- . . . . . D : Була́ ти зно́ву недося́жно-загадко́ва,
06: 12 -! -! -- -! -- -! . . . . . .e : А я́, як за́вше, нерішу́че-мовчазни́й.
07: 13 -! -! -- -! -- -!- . . . . . F : Та ти́ ж з'яви́лася мені́ невипадко́во?!
08: 12 -! -! -! -! -- -! . . . . . .e : Нена́че на́тяк – ша́нс єди́ний, помічни́й.

09: 13 -! -! -! -! -- -!- . . . . . G : У до́лі, ві́рю, є́ заду́маний свій ро́зклад,
10: 12 -! -! -- -! -- -! . . . . . .b : Його́ зміни́ти неймові́рно взагалі́.
11: 13 -! -! -! -! -! -!- . . . . . H : Та ві́щий со́н, де ти́, на це́ зміни́в мій по́гляд
12: 12 -- -! -! -! -- -! . . . . . . i : І відроди́ти на́ше все́ я заволі́в.

13: 13 -! -! -- -- -! -!- . . . . . A : Коли́ конва́лії заполони́ли тра́вень,
14: 12 -! -- -! -- -! -! . . . . . .b : А га́єм солове́йко розлива́в пісні́,
15: 13 -! -- -! -- -! -!- . . . . . C : Коли́ від оксами́ту забрині́ли тра́ви,
16: 12 -! -- -! -! -- -! . . . . . .b : Мені́ ти недарма́ з'яви́лася у сні́.

       3. Усе заполонила сюрреальнiсть!

1: 11 -! -! -! -- -!- . . . . A : Сніжи́нки в та́нку ла́гідно-тенді́тні.
2: 11 -! -! -! -! -!- . . . . B : Дару́є щи́ро ї́х зимо́вий ве́чір,
3: 11 -! -! -! -- -!- . . . . A : Щоб на́м збува́лись мрі́ї запові́тні
4: 11 -- -! -- -! -!- . . . . C : Та дивови́жні новорі́чні ре́чі.

5: 11 -! -- -! -- -!- . . . . D : Усе́ заполони́ла сюрреа́льність,
6: 11 -! -! -! -- -!- . . . . E : Навко́ло все́ накри́ла загадко́вість...
7: 11 -! -! -! -- -!- . . . . D : Сніжи́нок ва́льс, моро́зу музика́льність
8: 11 -! -- -! -! -!- . . . . E : Дару́ють новорі́чну всі́м казко́вість!

История cоздания стихотворения:

1
0


Понравилось произведение? Поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях:
Количество читателей: 576

Рецензии

Всего рецензий на это произведение: 7.
Можно поздравлять: Смирнов Николя переведён в основной состав авторов УПП.
2020-08-15 19:15:38
Стихи Николя вызывают смешанные и спорные чувства, одни стихотворения - нравятся, другие - нет, но среди тех, что пришлись по душе, считаю достойными, соответственно, уверен, что Николя может писать красиво, интересно и чувственно, что важно в поэзии.
Рекомендую Николя в основной состав!
2020-08-13 21:55:32
У каждого из нас свое представление о прекрасном, свое, субъективное, ощущение гармонии. Безусловно, есть основополагающие каноны, правила, но именно нарушения правил раздвигают горизонты, позволяют увидеть новое, не менее прекрасное. Поэзию Николя читаю давно. В своих поисках гармонии автор неутомим.
Главное, что чаще всего от таки ее находит! Было бы не честно, не включить Николя в основной состав.
Автору и рецензентам желаю вдохновения!
2020-08-13 19:55:13
Прочитала внимательно все три стиха и они оставили достойное впечатление. Ритм и размер соблюдён, рифмы хорошие. Стихи интересные по теме и её раскрытию. Автор - песенник, и представленные работы, в частности, вторая, действительно поются.
Мы все совершенствуемся постоянно, чего я и автору желаю. А шалости тоже иногда позволительны. Моё мнение - основа.
2020-08-12 11:36:54
Завітала на сторінку Ніколя. Прочитала кілька віршів. Немає відлуння. Є, начебто римовані рядки, а краси немає. Рими заради рими. Немає поезії. Наче просто констатація фактів.
Наголошую, що це є моя особиста думка.
І ще, дратує недоречне вживання великих літер і знаків оклику. Навіщо? Хіба, таким чином, можна посилити зміст?

Як приклад, один з віршів автора:
"Тактична и Мудра таки Поэзия у Вас!
Как в ,,Блюдах" Специй-Слов у них как раз!
Поэзией Своей Вы, Радуя, Пример даёте!
И мы, ,,вкушая Ваши Блюда" - Видим: ,,Клаcc!""
Це мені нагадало школу, коли дітям треба було придумати вірші для поздоровлень на день вчителя.
Кафедра.
                   *  *  *
2020-08-10 10:19:24
Приклад вірша, який Ви показали, це Східні класичні форми поезії Рубаї - Рубаят і в ції поетичній формі має бути філософський зміст, який присутній, а також є незмінна класична форма AABA.
Рубаї — чотиривірш, як правило, філософського змісту за схемою римування: аaba— (різновид монорими). Це викінчений мініатюрний віршовий твір, що виражає певну думку, підкреслену в останньому рядку строфи, — одна з найпопулярніших версифікованих форм у ліричній поезії народів Сходу. У Ніколя цей вірш гумористично-філософській. PS - що стосується великих літер, це можливо виправити...
2020-08-10 10:38:49
На те й обговорення, щоб кожен міг подати свою думку...
Але поданий Вами вірш Ніколя знаходиться на рівні експромту - така йому й шана. В зразках на цій сторінці немає перерахованих Вами недоліків? Значить, вміє, хоча й розпорошується.
2020-08-10 11:13:46
Смішно виглядає, коли пані Юртіна вважає свою точку зору найголовнішою.
Може це не зовсім вірно? Може, можна людям бути не згодним з політикою пані Юртіної?
Може технічне віршування не є ознакою поетичності?
Це я до того, що не треба цій пані вставляти свої 5 копійок під відгуками, які до неї не мають ніякого стосунку. Чи ви адвокат пана Ніколя?
Пан Смирнов, дійсно має свого читача. Тому ніхто не забере в нього права писати вірші так, як він вважає за потрібне.
Але це не мій автор. І це моя думка.
Всім здоров'я!
2020-08-10 12:42:04
автор "радонька" вибачте, що мусила озвучити свою думку автора, який таки знає толк у віршованій формі - Рубаї, яку Ви навели для прикладу! Моя думка співпала з АП і він дав Вам цітку відповідь стосовно віршів, які розглядаються і вірша, який Ви "вискубали" з його переліку віршів! Я теж з ранку просилала біля 10 віршів автора і склала своє власне враження про теми, віршовану форму, змістовну нагрузку ітп. Те, що це не ваш автор,який Вам подобається, це зрозуміло... Я наприклад якщо писала відгуки на його вірші, я обирала цікаві, або ті, які треба було редагувати на мою думку... Особисто я теж, бачила у ваших віршах недоліки на початку вашої "кар*єри" на УПП, віршики які були запропоновані для читача, були простенькі, з не зовсім ціткою поетичною формою, майже беззмістовні... але я Вас не чіпала тому, що добре розумію те, що авторське чсв явно завишене. Потім Ви написали декілька дійсно цікавих і змістовних віршів на які я не могла дати свій одобрямс тому, що ви мене загнали в чс навіть тоді, коли я з вами ще не спілкувалась! А загнали тому, що моя громадянська позиція трішки відмінна від вашою... Особисто я - є також патріотом України, яка щиро прославляє нашу Українську мову при тому, що я не є генетично українкою! А все інше, що ви тут публікуєте, ми і без Вас можемо усі прочитати, передивитись і зробити свої власні висновки стосовно того, що діється і як протистояти і внутрішньому і зовнішньому ворогу України! PS - судячи з ваших віршів взагалі - Ви не можете претендувати на конструктивну, незалежну критику стосовно інших авторів, які ми обговорюємо на АП. І це моя власна думка тієї авторки, яка таки знається на тому, як треба за Правилами віршування оцінювати прочитані вірші і за якими крітеріями? - Які здається мені - Вам не відомі зовсім!
2020-08-10 17:15:07
Чітку, прочитала! Це поправки, до очепяток зв*язаних з технікою на "клаві"
2020-08-10 17:17:20
Ще раз для пані: ніколи не треба приходити туди, де вас не чекають. Мій відгук - це мій особистий простір, це тільки моя думка. На неї може реагувати автор та ведучий. Свої особисті думки, будь ласка, висвітлюйте в своєму особистому відгуку.

Мене зовсім, ну зовсім не цікава ваша громадська позиція, як і ваша творчість, доречі.
На цій сторінці я подала свою думку. Крапка.
Ходіть здорова, но краще по іншій стежині.
Ніколя Смирнов, вам все це ні до чого.
Пишіть вірші і насолоджуйтесь життям.
2020-08-10 18:09:31
Я зрозуміла! Вибачте! Але ваша творчість мені теж не цікава - взагалі Когось Ви мені нагадуєте - одну упепешну "зірку поезії" якій я колись допомогала, давала їй поради, навіть просила компетентних авторів з іншого простору оцінити її вірші, які не мали гарної техніки віршування, розмір, ритмічність і тп. Тоді, ця дніпровська авторка була вдячна мені за поміч, поправки і добрі поради... Але потім, коли в неї з*явилось громадне чсв тому, що її закидали похвальбушками, вона опір*їлась і стала гоноровою "авторкою", яка вважає свої критичні зауваження "конструктивними" коли пише з заздрістю деяким авторам - "мені ваша творчість не цікава" - мабуть тому, що творчість багатьох ліпше, ніж творчість цієї дніпровської зірки", яка ще й досі має у своїх віршах ритмічні порушення ітп. Вибачте за відвертість... але в мене вже давно існує така думка стосовно Вас - клона тієї дніпровської "зірки"
2020-08-10 18:27:53
Во всех представленных стихотворениях размер и ритм выдержаны, рифмы хорошие. Тексты, как и многие другие у Николя - это песенные тексты. И по моему скромному мнению - хорошие. За пол года девять побед в батлах - это отличный результат.
ОСНОВА.
2020-08-10 09:41:03
Марат, БАТЛЫ - а судьи кто? - что есть жюри
2020-08-10 09:51:32
Олег, перед тем как писать рецензию, мне не трудно было просмотреть все батлы с Николя... а так же провести анализ текстов. "А судьи кто?", а судьи - весьма уважаемые авторы УПП. А у Вас другие? Проведя многосторонний анализ (а не двух строчек) - я выссказал своё мнение.
2020-08-10 10:03:26
Марат, статика стихосложения - убийственноя НЕТ динамики И... потому стихи Николя не вызывают трепета
2020-08-10 10:08:29
Шановний Олег, ми вашу думку почули і в ній явно відчувається те, що Ви "оцінюєте" упереджено! Що стосується - "не вызывают трепета" - !!!
Олег, ваші вірші наприклад в мене - також "не вызывают трепета") Люди усі різні і по різному сприймають описані теми у віршах! Чутливі і проникливі люди, можуть відчути усі почуття, які вкладено в текст! А пофігістам, все одно... Це моя думка! Смішно виглядають Ваші "критичні" зауваження!
2020-08-10 10:51:26
Олег, я не зря дал ссылку на батлы - в них уважаемые авторы УПП, которые выступают в качестве судий, сравнивают два текста и выбирают, который из них (для них) более “трепетный” (9 побед!). Поэтому моё мнение основывается ещё и на мнении этих уважаемых авторов. Кроме того, в поэзии есть много разных направлений, где тексты не несут в себе большой смысловой нагрузки или большого количества контекста. В своей рецензии я подчеркнул, что тексты - песенные. Для таких текстов смысловая нагрузка в представленных произведениях - достаточная (по моему мнению - просто отличная). С технической стороны претензий к автору - вообще нет. А кому что нравится (торкнуло или не торкнуло) - это субъективно.
Для разрядки - Белла Ахмадулина о речи и поэзии: https://youtu.be/rX1IXCtw6NQ?t=3949
2020-08-10 11:01:00
Марат, підтримую Вашу думку і відповідь Олегу! У даному випадку з "оцінюванням" Сколибог упереджений і це виглядає, як заздрість! Звісно є віршовані малі форми - чотиривірші, які лише гумористично-іронічні і по суті вони не несуть великої нагрузки на свідомість читача, а лише при вдало озвученій темі викликають усмішку і це є позитив для гарного настрою. А ліричні філософські, лірика кохання і пейзажна лірика сприймаються по різному тому, що кожна людина-читач має різну уяву, і не всі читачі вміло розшифровують метафори-порівняння, не всі мають здібність відчути, вловити почуття автора, які у більшості випадків при написанні віршів є присутні, але вони деяким читачам невловимі при читанні по різним причинам - неуважне прочитання, невміння сопереживати і себе уявляти на місці ЛГ в описаній темі ітп.
2020-08-10 11:15:06
Не говорите мне потом
Потоком чувств, скользящих мимо,
Я женщиной хочу стать, милый,
Цветущей розой за окном,

Синицей в трепетной руке,
Сверкающей росой в стихии
Взрывной и павшей на рубеж,
Исполненной казачьей силы.

И полусонной на заре
Прибой послушать говорливый.
Концы ли в воду Пер-Лашез...
О нас пророчество Сивиллы

В день судный скинем на скамье
С любимым все свои невзгоды -
Сей жизни оглашая коды,
Распятых в жаждущей Скарлет.

Не говорите мне, потом...

Это я себя рекламирую И... таких стихов можно выложить 2 десятка.
Какая ДИНАМИКА и какие ОБРАЗЫ пойте на здоровье
2020-08-10 11:25:05
Если хотите рецензий - обратитесь к АП. Но даже при поверхностном прочтении, неточность некоторых рифм заметна. Преуспевая в одном, вы упускаете другое... А в целом, хорошо - ОСНОВА.
2020-08-10 11:41:13
Самореклама не возбраняется. Олег, и действительно – основное предназначение "АП Рецензії" никуда не делось. Выставляйте, разберём! А то Лотта, Диана и Марина за размещение этих строк под их стихами всего лишь подарили Вам благодарные улыбки... Хоть стихи и 7-летней давности, и сейчас Вы, вероятно, пишете иначе, но мне прям сразу стало интересно – какими такими водами славно кладбище Пер-Лашез, где ставят ударение в имени "Скарлет"...
2020-08-10 17:39:17
Марат, Вы имеетете какое-то отношение к музыке, кроме как слушатель-потребитель?
Победы обсуждаемого автора в батлах на песенность текстов не имеют никакого влияния. Прежде, чем тексту, повторюсь - тексту! - стать действительно текстом, а не рядовым стихом, в него нужно заложить и смысловую нагрузку, и поэтическую, и эмоциональную, и еще много того, что захочет слушатель в этом увидеть. А без оснований говорить о том, как Вы высказались, опираясь на свои личные чувства, наверное все же не стоит. Один из моих друзей-музыкантов, когда его спросили: "Вы играете по нотам?", ответил: "По свадьбам". Так вот, музыка,прошедшая через всю его жизнь, дает ему основания говорить, что, цитирую, играть такое - обычное трыны-лынды. И пусть это никого не обижает.
Дале не об обсуждаемом авторе. Есть еще категория людей, у которых рифмы складываются сами по себе, но это не является поэтикой (прошу не путать с поэзией). Вы таких тоже будете причислять к поэтам-песенникам?
2020-08-12 10:20:07
Пое́зія — художньо-образна словесна творчість, в якій мова використовується з естетичною чи евокативною (знаково-символічною) метою окрім або замість самої денотації. У поетичному тексті головна роль зазвичай відводиться ФОРМІ висловлювання. Поезія є мовним мистецтвом, яке передбачає максимальне використання мовних засобів, а також творення нових поетичних ОБРАЗІВ, тобто нових семантичних зв'язків між мовними одиницями шляхом МЕТАФОРИЗАЦІЇ чи МЕТОНІМІЗАЦІЇ тексту. ГОЛОВНІ КРІТЕРІЇ - Содержание и глубина раскрытия темы;– Художественная выразительность (образы, тропы, лексика); Техника (грамотность, рифма, ритм);– Це все те, що відрізняє Поезію, від римованих віршів. Ця інформація для Всіх! І якщо дехто вважає, що Техніка віршування - Форма, ритм, віршований розмір, рими, образи, тропи і метафоричність - не потрібні... То, мені дуже шкода тих, хто так думає! Чуттєвість і цікава тема, це не поезія! Потрібно щоби у вірші було все те, що озвучено в моєму відгуку.
PS - що стосується пісенних текстів, при їх написанні також є деякі правила, це зміна ритмів куплету і приспіву, якщо це романс, то там зазвичай ритм один.
Вредине - є 3 вірша для обговорювання, ось їх оцінюйте! А не розмірковуйте над тим, кто поет-пісенник і який він буває? Бувають різні...
2020-08-12 11:10:35
Пані Юртіна, з вашого розсуду виходить що верлібрам, та моїм "Концептам" не місце в поезії
Креативность*


Плешь – дешифратор и кратер
Мужского императива.
Ах, не скажите – картина
Революционности Ленина эпистолярного,
В труде: «К лозунгам»,
Что очень чревато вращению глобуса.
И поучения Сократа,
Тот же род лозунга, только в цитатах.
Креативность по Дарвину?
Чушь! Фишка от Бога,
Ни пряник, ни розга.
И за то был распят? Да, за человечество принял вину.
И ни один не пошёл по его стопам
Прикрывая тонзуру – понтифик.
Впрочем, существует легенда,
Что один из них был женского рода и носил лифчик.
А возьмите лысого обывателя – атмосферы – реаниматор,
Отражает солнечные лучи – истинный ингалятор.
Есть ещё нигилисты, скрывающие достояние от нации.
Они что особые или нацики,
Зачёсывая набок жалкие пряди,
Но пользуются неизменным успехом у бля...
А волосатые заводят любовниц,
Чтоб резус проявился и стронций,
Для резвости и гипоталамус,
Как управляющий фактор.
Хотя все используют по назначению камбуз.
Лысина в зависимости от пристрастии к пище,
Цимус в различии?
Но этому, подвержены и богатый и нищий.
Вас не смущает курчавость детей природы –
Саванны и джунглей.
Может здесь и сокрытый расовый узел,
Ведь не заводят они аэродрома на голове и Байконура.
Тогда к боку, какому соприкасается культура.
Понимаете ли, нет различия, кто зарос или гол.
Когда бокс возбуждает и пленяет футбол.

Креативность* – новаторская деятельность,
Ставленник исполняющий волю шефа,
Учение о мироздании, что Бог творец.
2020-08-12 13:41:48
Ответ Вредине:

“Марат, Вы имеетете какое-то отношение к музыке, кроме как слушатель-потребитель?”
Валентин, это имеет какое-то отношение к оценке представленных текстов и Вашего мнения о переводе автора?

“Победы обсуждаемого автора в батлах на песенность текстов не имеют никакого влияния.”
Никто это и не утверждал.
Это только говорит, о том, что стихи автора Смирнов Николя, в сравнении со стихами авторов основного состава, в том числе и Олега Сколибога, были лучшими в батлах и рецензенты отдали им предпочтение 9 раз!

“Прежде, чем тексту, повторюсь - тексту! - стать действительно текстом, а не рядовым стихом, в него нужно заложить и смысловую нагрузку, и поэтическую, и эмоциональную, и еще много того, что захочет слушатель в этом увидеть.”
Вы, наверное, хотели сказать: “Прежде, чем тексту стать стихотворением...”
Прописные истины рассказывать здесь не обязательно.

“А без оснований говорить о том, как Вы высказались, опираясь на свои личные чувства, наверное все же не стоит.”
Вы об этом: “...С технической стороны претензий к автору - вообще нет. А кому что нравится (торкнуло или не торкнуло) - это субъективно."
Есть определённые литературные критерии оценки стихов - по ним и оцениваем. А нравится рецензенту обсуждаемое произведение или нет - это только один из критериев. Или Вы о чём-то другом? Цитату дайте, чтобы понятнее было.

"Один из моих друзей-музыкантов, когда его спросили: "Вы играете по нотам?", ответил: "По свадьбам". Так вот, музыка,прошедшая через всю его жизнь, дает ему основания говорить, что, цитирую, играть такое - обычное трыны-лынды. И пусть это никого не обижает."
Играть на свадьбах по нотам - НЕ уровень хорошего музыканта.
А что значит “такое” - вообще не понятно.
Это напоминает анекдот: "Слушал я Битлз, не понравилось. Картавят, фальшивят, что только в них находят? - А где же ты их слышал? - Мне Мойша напел."

“Дале не об обсуждаемом авторе. Есть еще категория людей, у которых рифмы складываются сами по себе, но это не является поэтикой (прошу не путать с поэзией). Вы таких тоже будете причислять к поэтам-песенникам?”
Здесь никто никого никуда не “причисляет”.
Вы имеете ввиду “поэтику”, как науку или “поэтику” в смысле - стилистику?
Вы хотите это обсудить? На основе чьих трудов (Этдкин, Михайлов, Солганик,..)? Или просто поговорить?

Думаю, что не стоит продолжать здесь дискуссию. Хотите поговорить или что-то обсудить - откройте тему на форуме или напишите в скрытую рецензию...

2020-08-12 15:13:15
Пан Олеже, по перше - моє Призвище українською мовою - не Юртіна, а Юртина!
По друге - не з Мого розсуду, а з Векіпедії! І те, що означає Поезія, це загальна думка фахівців, обізнаних авторів, поетів і критиків в Усьому Світі! Я лише звернула Вашу увагу і всіх, кому таки цікаво знати про те, що таке Поезія і як вона відрізняється від звичайного римованого вірша в якому немає того, що повинно бути, щоби вірш претендував на поезію! Що стосується Верлібрів, це лише вірш в прозі, в якому не потрібно на форми, ні розміру, ни рими ітп. Гарна проза в якій може бути як метафоричні порівняння, так і зміст міні твору. Наприклад мене не цікавлять такі "форми"! Класичні форми в віршах, це не проза Верлібру, тут треба думати і при написанні витримувати все, що потребують правила віршування! І наостанок - шановний пане, я розумію те, що Ви хочете себе усюду пропіарити Але ж майте трохи совісті і не засипайте оговорювання віршів Смирнова Ніколя, своїми добірками віршів! Якщо Вам так кортить себе показати і свою творчість, звертайтесь до АП на Рецензію! У Вас дуже погана манера виставляти свої вірші на усіх чужих сторінках, на форумі і під чужими обговорюваннями, коли ми говоримо про творчість Смирнова, а не Вашу!???
Як так можно робити???
2020-08-12 15:38:31
Пані Тетяно, стосовно самопіару, я не озабочуюсь. Е така послуга -"АвторЫ приглашають" то даже не переймаюсь як туди заходити
2020-08-12 15:54:35
п.Олег, оце що Ви опублікували
"Плешь – дешифратор и кратер
Мужского императива...." ітп. і вважаєте, що це Верлібр і хочете це приєднати до поезії, то можу Вас впевнети в тому, що це звичайна проза в стовбчик і це взагалі не вірш! Не плутайте прозу з віршами! На все добре...
2020-08-12 17:56:30
Слабка лірика - багато води.
Показово - 11 рядок у "Нас Киїі щовесни в нових свічках стічає" з 8 слів маємо - і, вже, без, нього, ти, не...

11 рядок "Коли конвалії заполонили травень" з 10 слів, що ми маємо -де, де, ти, на, це, мій...
КАФЕДРА
2020-08-10 05:15:31
Дякую за змістовний відгук.
Звичайно, це тільки одна з граней поезії, й економія на службових словах та займенниках не повинна бути самоціллю - скоріше, розуміння, що кожен склад, витрачений на цю групу слів, зменшує образність.
2020-08-10 11:07:58
АП - значить зменшує і статус автора
2020-08-10 12:30:58
Том, засучуйте рукава, та вперед з піснею і хай чітич вискаже своє бачення.
Я тільки ЗА
2020-08-10 18:07:02
Вибачте, але я формаліст. Як і що зробити - тут:
https://www.stihi.in.ua/avtor.php?author=51914&poem=324601
2020-08-10 18:29:14

Оставлять рецензии могут только участники нашего проекта.


Регистрация


Рейтинг произведений


Вход для авторов
Забыли пароль?
В прямом эфире
Да здравствуют "глупцы",
Грудь рвущие, как Данко -
Безумные бойцы
С мошеннической шайкой!
Рецензия от: Сергей Носов
2020-09-26 04:25:55
Замечательное творение,Жанетточка!
Рецензия от: Георгий Головко
2020-09-26 04:16:32
Супер!
Рецензия от: Георгий Головко
2020-09-26 04:13:35
На форуме обсуждают
Юрий Бутусов
Двое харьковских курсантов сумели спастись - выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев . Оба пострадавших в больнице,(...)
Рецензия от: Радонька
2020-09-26 03:48:13
Під Чугуєвом розбився військово-транспортний літак Ан-26 Збройних Сил України.

Авіакатастрофа сталася при заході на посадку. Про це повідомляє Кома(...)
Рецензия от: Радонька
2020-09-26 03:47:42
Все авторские права на опубликованные произведения принадлежат их авторам и охраняются законами Украины. Использование и перепечатка произведений возможна только с разрешения их автора. При использовании материалов сайта активная ссылка на stihi.in.ua обязательна.